Domski smeštaj

Naše usluge

U okviru domova za penzionere Gerontološkog centra "Novi Sad" pružaju se sledeće usluge:

Smeštaj: u sklopu Gerontološkog centra "Novi Sad" funkcionišu tri zasebna domska objekta u vidu tri radne jedinice: Dom Liman, Dom Novo naselje i Dom Futog. Ukupan smeštajni kapacitet u domovima Gerontološkog centra "Novi Sad" je 868 mesta. Objekti ispunjavaju zahteve standarda i normativa prostora, opreme i kadrova. Usluge smeštaja nude se korisnicima u skladu sa njihovim psihofizičkim sposobnostima i zdravstvenim stanjem. U odnosu na kategoriju kojoj korisnik pripada (zavisni odnosno nezavisni korisnik) moguć je smeštaj u: apartmane/garsonjere, sobe i stacionare.

Ishrana:standardna ishrana u domovima obuhvata tri obroka, osim ukoliko lekar nije propisao drugačiji režim ishrane. Svaki dom poseduje sopstvenu savremeno opremljenu distributivnu kuhinju, u kojoj hranu pripremaju za to kvalifikovani radnici. Ručak se priprema u Centralnoj kuhinji u objektu Doma Na Novom naselju. Poštuju se postojeći normativi u pripremi hrane za osobe starije životne dobi (preko 60 godina života). Pored redovnih obroka spremaju se i dijetalni obroci za korisnike kojima je lekar propisao poseban režim ishrane, užine za dijabetičare, kao i posebna ishrana u skladu sa verskim opredeljenjima korisnika.

Posebnu ulogu ima dijetetičar-nutricionista koji kreira jelovnike poštujući principe zdrave ishrane. Na nivou Ustanove formirana je Komisija za kontrolu i usvajanje jelovnika čiji je cilj da poboljša uslugu ishrane korisnika u domovima. Sa korisnicima, u sva tri doma, jednom mesečno se odžavaju sastanci o hrani na kojima oni mogu da iznesu svoje primedbe, predloge i pohvale i na taj način učestvuju i utiču na kreiranje što kvalitetnije ishrane.

Ispravnost namirnica, higijenu prostora u kojem se priprema hrana, kao i zdravstveno stanje zaposlenih u Radnoj jedinici Ishrana redovno kontrolišu za to nadležne institucije. Sve kuhinje Gerontološkog centra "Novi Sad" rade na HACCP principima bezbednosti hrane.

Zdravstvena zaštita se pruža korisnicima na nivou primarne zdravstvene zaštite, stomatološke zaštite i specijalističke zdravstvene zaštite (psihijatrije, neurologije, interne medicine i fizikalne medicine i rehabilitacije). Zdravstvenu zaštitu pruža 8 lekara : 4 lekara specijalista (spec.opšte prakse, psihijatar, neurolog i fizijatar), 4 lekara opšte prakse, 1 stomatolog, 56 medicinskih sestara, 8 fizioterapeuta. Angažovan je i lekar specijalista-konsultant: specijalista interne medicine.

Pri dolasku u dom, obavlja se detaljan lekarski pregled korisnika, propisuje se neophodna terapija, kao i higijensko-dijetetski režim. Stručna medicinska pomoć i podrška dostupna je korisnicima domova svakodnevno 24 časa. Sprovođenje propisane terapije od strane lekara realizuju medicinske sestre-tehničari. Pregledi se vrše u dobro opremljenim ambulantama domova i u sobama korisnika. Intervencije se beleže u zdravstvene kartone, a u svim ambulantama se vodi propisana medicinska evidencija i dokumentacija. Laboratorijske analize se rade u saradnji sa Domom zdravlja Novi Sad prema potrebama korisnika i nalogu lekara u sva tri doma Gerontološkog centra "Novi Sad".

U cilju očuvanja i poboljšanja pokretljivosti korisnika u svim domovima za korisnike Gerontološkog centra "Novi Sad" pružaju se usluge fizikalne terapije i rehabilitacije. Stručni terapeutski tretman sprovodi 8 fizioterapeuta, a na osnovu konsultacije i naloga fizijatra. Sale za fizikalnu terapiju u svim domovima opremljene su različitim pomagalima: strunjačama, švedskim lestvama, razbojima, stepenicama za korekciju hoda, palicama, tegovima, i savremenim aparatima (ultrazvuk, magnet, laser, svi vidovi elektro terapije,lampe za infra-ruž, ergo bicikl...)

Svo medicinsko osoblje ima važeće licence za rad i kontinuirano se usavršava tokom čitave godine. Edukacija za osoblje se održava kako u sklopu Ustanove tako i van nje u okviru Društva lekara Vojvodine, Lekarske komore i Udruženja medicinskih sestara Vojvodine.

Nega i higijena: uključuje brigu o higijeni prostora u kome korisnik boravi, higijeni ličnog rublja i posteljine korisnika, kao i pružanje pomoći pri održavanju lične higijene, a po potrebi i pomoć pri uzimanju obroka. U sva tri doma postoji frizerski salon. Usluge pranja ličnog i posteljnog rublja vrše se u centralnom vešeraju Gerontološkog centra "Novi Sad".

Socijalni rad: socijalni radnik ostvaruje prvi kontakt sa korisnicima, srodnicima i licima u njihovoj pratnji i pruža im sve neophodne informacije prilikom pripreme i smeštaja u dom. Učestvuje u svim fazama stručnog postupka i pomaže u procesu adaptacije korisnika na novu sredinu. Socijalni radnik pomaže korisniku u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite i pravne sigurnosti.

Psihološka pomoć: Psiholog se bavi psihodijagnostičkim tretmanom korisnika, prati i aktivno učestvuje u procesu adaptacije korisnika, bavi se individualnim savetodavnim i psihoterapeutskim radom i vodi psihološke radionice I grupni rad sa korisnicima. Učestvuje u svim fazama stručnog postupka i pomaže u procesu adaptacije korisnika na novu sredinu. Usmerava i daje predloge za radnookupacioni tretman korisnika. Savetodavno usmerava osoblje za prilagođen pristup prema korisniku.

Radno-okupaciona terapija: radni instruktori I terapeuti podstiču korisnike da se aktivno uključe u život u domu, što bolje ispune i organizuju svoje vreme, ali i da očuvaju i razviju svoje kreativne kapacitete. Koristeći individualni i grupni rad, putem sekcija, radionica i drugih aktivnosti radnog, okupacionog, obrazovno-informativnog, sportsko-rekreativnog karaktera oni svakodnevno čine da dani u domu budu zanimljivi, ispunjeni i drugačiji.

Kulturne aktivnosti: organizator kulturnih aktivnosti u domovima planira, podstiče i realizuje razne kulturne aktivnosti. Akcenat se stavlja na kvalitetno i ispunjeno provođenje slobodnog vremena. Organizuju se razne proslave, sekcije, programi, gostovanja, obeležavaju se i proslavljaju rođendani korisnika, Nove godine i drugi praznici. Takođe, organizuju se i posete kulturnim dešavanjima, pozorištu, izložbama itd.

U domovima postoje biblioteke, ali i dnevni boravak u kojem je moguće pročitati dnevnu štampu, gledati televizijski program, družiti se. Sve ove, ali i mnoge druge usluge i aktivnosti koje se realizuju u Gerontološkom centru "Novi Sad" imaju za cilj da se korisnici osećaju sigurno i da se očuva njihova individualnost i osobenost kao i lično zadovoljstvo životom u starosti.