Prihvatilište sa prihvatnom stanicom

Prihvatilište za odrasla i starija lica

U okviru kompleksa Doma za starije i penzionere u Futogu, kao zaseban i namenski građen objekat, funkcioniše Prihvatilište za odrasla i starija lica. Funkcija Prihvatilišta za odrasla i starija lica je da prihvati i privremeno zbrine sva lica u stanju socijalne potrebe, koja su akutno ugrožena. Prihvataju se i privremeno, ali sveobuhvatno, zbrinjavaju lica koja se trenutno nalaze u situaciji da su vitalno ugrožena zbog teškog zdravstvenog stanja, loše materijalne situacije, nerešenog stambenog problema, alkoholizma, društveno negativnog ponašanja (skitnja, prosjačenje).

Smeštajni kapacitet Prihvatilišta je bio 35 mesta, a od avgusta 2018 godine rekonstrukciom i dogradnjom, koju su finansirali Pokrajnska vlada, Uprava za kapitalana ulaganja Vojvodine i Grad Novi Sad, obezbeđenio je 60 mesta. Usluge koje se pružaju korisnicima obuhvataju: smeštaj u savremenom i funkcionalno opremljenom objektu, ishrana, zdravstvena zaštita i nega, usluge socijalnog rada, radno-okupacione terapije, kulturno-zabavnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti.

Smeštaj u Prihvatilištu traje do povratka korisnika u porodicu ili do konačnog zbrinjavanja u neku od ustanova socijalne zaštite.

Humani uslovi smeštaja, normativ stručnog kadra, način sprovođenja stručnog postupka, stvaraju optimalne uslove za socijalnu rehabilitaciju lica na smeštaju.

Kontakt

Kontakt osoba: Anđelka Barać, socijalni radnik, rukovodilac Radne jedinice
Adresa: Železnička 46, Futog
Kontakt telefoni: 021/895-760; 021/444-936
E-mail: prihvatiliste@gerontns.co.rs
Facebook: Povežite se sa nama