O nama

O Ustanovi

Gerontološki centar "Novi Sad" je ustanova socijalne zaštite koja razvija i realizuje različite oblike socijalne zaštite odraslih i starijih lica. Ustanova je osnovana 1964. godine Rešenjem Skupštine Opštine Novi Sad. Kao dan Ustanove zvanično je određen 16. oktobar. Od 1992. godine ulogu osnivača Ustanove preuzela je Vlada Republike Srbije, a 2002. godine ulogu osnivača preuzelo je Izvršno veće Vojvodine. Konceptualno i sistemski nadležnost Republike se odnosi na domski smeštaj, dok je Grad Novi Sad nadležan za realizaciju dnevnih usluga u zajednici, odnosno za Klubove za odrasla i starija lica, Pomoć u kući i negu, Dnevni boravak za odrasla i starija lica, kao i za Prihvatilište sa prihvatnom stanicom i dnevnim boravkom za beskućnike. Izvršno veće Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju su nadležni za izbor i imenovanje direktora, upravnog i nadzornog odbora i nadzor nad stručnim radom i zakonitošću u radu Ustanove.

Direktor : Slavica Škrbić
Adresa: Fruškogorska 32, Novi Sad
Kontakt telefon: 021/450-266
e-mail: gerontns@neobee.net

Gerontološki centar "Novi Sad" organizaciono je podeljen u 11 radnih jedinica i 7 službi:

 1. Radna jedinica Dom za penzionere i starija lica na Limanu
 2. Radna jedinica Dom za penzionere i starija lica na Novom Naselju
 3. Radna jedinica Dom za penzionere i starija lica u Futogu
 4. Radna jedinica Prihvatilište sa Prihvatnom stanicom-dnevni boravak za beskućnike
 5. Radna jedinica Pomoć u kući i nega
 6. Radna jedinica Klubovi za odrasla i starija lica
 7. Radna jedinica Dnevni boravak za odrasla i starija lica
 8. Radna jedinica Zdravstvena zaštita
 9. Radna jedinica Ishrana
 10. Radna jedinica Zajednički poslovi u okviru koje posluje 7 službi:
  • • Ekonomsko-finansijska služba
  • • Služba komercijale
  • • Služba pravno-administrativnih poslova
  • • Služba održavanja
  • • Služba vešeraja
  • • Služba bezbednosti na radu i protivpožarne zaštite
  • • Zajedničke službe

U sklopu Gerontološkog centra "Novi Sad" funkcionišu tri doma za penzionere u vidu tri radne jedinice: Dom Liman, Dom Novo naselje i Dom Futog. Ukupan smeštajni kapacitet u domovima Gerontološkog centra "Novi Sad" je 868 mesta. Objekti ispunjavaju zahteve standarda i normativa prostora, opreme i kadrova, a usluge smeštaja nude se korisnicima u skladu sa njihovim mogućnostima za nezavisno funkcionisanje i samostalan život, ali i u skladu sa njihovim psihofizičkim sposobnostima i zdravstvenim stanjem. U domovima su obezbeđene usluge ishrane, zdravstvene zaštite, medicinske nege, održavanja higijene, socijalnog rada, psihološke pomoći i podrške, radno-okupacionih, kulturnih, sportsko-rekreativnih aktivnosti. Usluge i aktivnosti koje se realizuju u Gerontološkom centru "Novi Sad" imaju za cilj da se korisnici osećaju sigurno i da se očuva njihova individualnost i osobenost kao i lično zadovoljstvo životom u starosti.

Gerontološki centar "Novi Sad" realizuje i sledeće dnevne usluge u zajednici:

Radna jedinica Klubovi za starija i odrasla lica pruža dnevne usluge u zajednici , koje su namenjene licima trećeg životnog doba koja borave u svojim kućama. Cilj aktivnosti i sadržaja je preveniranje patološkog starenja, negovanje proaktivne uloge starijih osoba, kao i podsticaj njihovog volontarizma i međusobne solidarnosti. Kroz klupske aktivnosti se podstiče duža integracija starijih u zajednici, zadovoljniji i sadržajniji život, održavanje telesne i mentalne kondicije putem zadovoljenja brojnih kulturno-zabavnih, sportsko-rekreativnih, socijalnih i drugih potreba. Podršku u ostvarenju ovih ciljeva daju usluge socijalnog rada i zdravstvene zaštite, koje su besplatne za korisnike kluba. Danas u sastavu Gerontološkog centra "Novi Sad" deluje 16 Klubova. Kapacitet postojećih objekata klubova je 1170 stolica, a broj korisnika usluga na godišnjem nivou je preko 3000. Klubovi predstavljaju mesto dobrih susreta u skladu sa željama, potrebama i interesovanjima osoba trećeg životnog doba.

Radna jedinica Pomoć u kući i nega pruža podršku što dužem i kvalitetnijem samostalnom životu korisnika u svom domaćinstvu. Usluge pomoći u kući i nege se pružaju starijim, iznemoglim, hronično obolelim licima, kao i drugim licima koja nisu u stanju da se sama staraju o sebi (licima sa invaliditetom), a čije je prebivalište na teriotoriji Novog Sada. Usluge se dele u dve grupe: pomoć u kući i nega, a sam korisnik može da se odluči koje će koristiti. Usluge pomoći u kući uključuju: pomoć pri održavanje lične higijene pokretnih korisnik, higijene prostorija u kojima korisnik boravi, higijene rublja i posteljine, pripremanje i serviranje jednostavnijih obroka, nabavka prehrambenih i drugih proizvoda, plaćanje računa i nabavka lekova za korisnika, donošenje ogreva i briga o provetrenosti i zagrejanosti prostorije. Usluge nege obuhvataju: pomoć pri održavanju lične higijene i hranjenju nepokretnih korisnika, promenu ličnog rublja i posteljine, prevenciju i obradu dekubitusa, kontrolu vitalnih znakova, plasiranje i održavanje higijene katetera, gastro i ileostome, ali i edukaciju korisika i članova njegove porodice o principima osnovne zdravstvene zaštite. Ove usluge realizuju licencirane medicinske sestre-tehničari, i obučene negovateljice i negovatelji. Pravo na korišćenje usluga Pomoći u kući i nege ostvaruje se preko Centra za socijalni rad Grada Novog Sada.

Radna jedinica Dnevni boravak za odrasla i starija lica pruža podršku što dužem boravku korisnika u svom neposrednom okruženju i porodici. Usluge Dnevnog boravka pružaju se hronično obolelim licima, odraslim i ostarelim licima sa invaliditetom, kao i licima u početnom stadijumu demencije. Cilj rada Dnevnog boravka je pružanje i zadovoljenje osnovnih životnih potreba odraslih i starijih, uz poštovanje i negovanje interesovanja korisnika i njihovih preostalih kapaciteta. Usluge dnevnog boravka uključuje: prevoz korisnika od mesta stanovanja do dnevnog boravka i nazad, usluga ishrane, zdravstvene zaštite, medicinske nege, održavanja lične higijene, organizovanje slobodnog vremena kroz radno-okupacione, kulturne i sportsko-rekreativne aktivnosti. Kapacitet dnevnog boravka je 20 mesta. Pravo na korišćenje usluge Dnevnog boravka za odrasla i starija lica ostvaruje se preko Centra za socijalni rad Grada Novog Sada.

Radna jedinica Prihvatilište sa prihvatnom stanicom i dnevnim boravkom za beskućnike vrši prihvat i privremeno zbrinjavanje odraslih i starijih lica u stanju socijalne potrebe, koja su akutno ugrožena. Prihvataju se i privremeno, ali sveobuhvatno, zbrinjavaju lica koja se trenutno nalaze u situaciji da su vitalno ugrožena zbog teškog zdravstvenog stanja, loše materijalne situacije, nerešenog stambenog problema, alkoholizma, društveno negativnog ponašanja (skitnja, prosjačenje). Kapacitet prihvatilišta je 35 mesta. Usluge koje se pružaju korisnicima obuhvataju: smeštaj u savremenom i funkcionalno opremljenom objektu, ishrana, zdravstvena zaštita i nega, usluge socijalnog rada, radno-okupacione terapije, kulturno-zabavnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti. Smeštaj u Prihvatilištu traje do povratka korisnika u porodicu ili do konačnog zbrinjavanja u neku od ustanova socijalne zaštite. Uslugama prihvatne stanice i dnevnog boravka za beskućnike obuhvaćena su egzistencijalno ugrožena odrasla i starija lica na teritoriji grada Novog Sada. U Prihvatnu stanicu i dnevni boravak za beskućnike korisnici dolaze: na ličnu inicijativu, na inicijativu centra za socijalni rad, dojavom građana, intervencijom zdravstvene ustanove, intervencijom policijske uprave. U sklopu Prihvatne stanice i dnevnog boravka za beskućnike pružaju se usluge: obezbeđivanje relevantne dokumentacije za identifikaciju, pomoć u ostvarivanju određenih prava iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, uspostavljanje komunikacije sa nadležnim centrima za socijalni rad i sa porodicom korisnika, upućivanje na lečenje ili u Prihvatilište za odrasla i starija lica, prevoz do ustanove zdravstvene zaštite ili u Prihvatilište, vraćanje u mesto boravka kupovinom karte za prevoz, higijensku obradu (kupanje, šišanje, presvlačenje, pranje i sušenje garderobe korisnika, obezbeđivanje veša i polovne garderobe i obuće), ishrane (suvi obrok i topli napitak), organizovanje slobodnog vremena korisnika. Pravo na korišćenje usluga Prihvatilišta sa prihvatnom stanicom i dnevnim boravkom za beskućnike se ostvaruje preko Centra za socijalni rad Grada Novog Sada.