Dnevne usluge u zajednici

Pomoć u kući i nega

U sklopu Gerontološkog centra "Novi Sad" posluje Radna jedinica "Pomoć u kući i nega" koja je osnovana 1978. godine. Naš cilj je podrška što dužem i kvalitetnijem samostalnom životu korisnika u svom domaćinstvu. Usluge pomoći u kući i nege se pružaju starijim, iznemoglim, hronično obolelim licima, kao i drugim licima koja nisu u stanju da se sama staraju o sebi (licima sa invaliditetom), a čije je prebivalište na teritoriji Novog Sada. Usluge pomoći u kući i nege pruža stručno obučeno osoblje, koje je spremno da adekvatno odgovori na specifične i mnogobrojne potrebe korisnika naših usluga.
Usluge pomoći u kući obuhvataju:

 • čišćenje prostorija u kojima boravi korisnik, kao i prostorija koje su neposredno vezane za lične potrebe korisnika.
 • pranje prozora u prostorijama koje korisnik koristi, 2 puta godišnje.
 • menjanje i održavanje ličnog rublјa i postelјine korisnika (stavlјanje rublјa i postelјine na mašinsko pranje, širenje veša, peglanje).
 • priprema jednostavnijih obroka za korisnika, serviranje hrane, pomoć pri hranjenju, pranje posuđa nakon obroka.
 • nabavka prehrambenih i drugih proizvoda za korisnika, plaćanje računa korisnika, kupovina lekova.
 • donošenje ogreva i briga o provetrenosti i zagrejanosti prostorija u kojima korisnik boravi.i

Ove usluge obavljaju obučene negovateljice i negovatelji.

Usluge medicinske nege obuhvataju:

 • prevenciju i obradu dekubitusa i drugih rana u zarastanju koje su epitalizovane,
 • kontrolu vitalnih znakova (merenje krvnog pritiska, merenje temperature i sl.)
 • održavanje higijene katetera, održavanje higijene traheja, gastrostome i ileostome.
 • kontrolu uzimanja lekova.
 • postavlјanje korisnika u određeni korektivni položaj.
 • održavanje ortopedskih pomagala i pribora za ličnu higijenu.
 • edukaciju korisnika i članova porodice o principima osnovne zdravstvene zaštite.

Ove usluge obavlјaju stručno osposoblјene medicinske sestre-tehničari.

Usluge nege korisnika obuhvataju:

 • kupanje sa pranjem kose nepokretnih korisnika - kupanje nepokretnih osoba u kupatilu se vrši samo kod osoba koje mogu stabilno da održavaju ravnotežu u sedećem položaju i imaju adaptirano kupatilo i pomoćna pomagala kao što su toaletna kolica. Ukoliko korisnici ne ispunjavaju navedene uslove kupanje se obavlјa u krevetu, kako bi se sprečila mogućnost povrede korisnika i zaposlenog tokom nege.
 • kupanje sa pranjem kose polupokretnih i pokretnih korisnika – podrazumeva pomoć i asistenciju prilikom kupanja u kupatilu.
 • pomoć pri održavanju lične higijene korisnika (šišanje i uređivanje frizure , nega noktiju , brijanje, održavanje higijene usne duplјe).
 • higijensku pripremu nepokretnog i polupokretnog korisnika za uzimanje obroka.
 • pomoć pri hranjenju nepokretnih, polupokretnih i dementnih korisnika.
 • dnevnu toaleta inkontinentnog korisnika.
 • promenu ličnog i postelјnog rublјa korisnika.

Ove usluge obavlјaju stručno osposoblјene medicinske sestre-tehničari i negovatelјi/ce.

Radno vreme RJ "Pomoći u kući i nege" je svaki radni dan od 07h do 15h.

Korisnik, naše usluge može koristiti od jedan do pet puta nedeljno u trajanju do jedan sat dnevno, o čemu odluku donosi stručna služba Centra za socijalni rad Grada Novog Sada.


Potrebna dokumentacija i cenovnik

Da biste ostvarili pravo na naše usluge potrebno je da podnesete zahtev u Centru za socijalni rad grada Novog Sada, ul. Zmaj Ognjena Vuka 13., i priložite sledeću dokumentaciju:

Za korisnika:

 • Fotokopija lične karte (dva primerka).
 • Fotokopija medicinske dokumentacije (dva primerka).
 • Prosek penzije i dodatka za pomoć i negu drugog lica iz PIOR-a (poslednja 3 čeka od penzije) ili uverenje da ne prima penziju.

Za srodnika:

 • Fotokopija ugovora o doživotnom izdržavanju (ukoliko postoji).
 • Prosek primanja za poslednja tri meseca u odnosu na dan podnošenja zahteva ili uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje.
 • Za decu do 26 godina starosti koja su na redovnom školovanju potvrda iz škole/fakulteta.
 • Dokazi da srodnik koji je obavezan na izdržavanje ima obavezu da izdržava i druge srodnike (izvod iz MKR za maloletnu decu, za decu do 26 godina starosti koja su na redovnom školovanju potvrda iz škole/fakulteta).

Nakon dostavljanja dokumentacije socijalni radnik iz Centra za socijalni rad i trijažer iz RJ "Pomoć u kući i nega" će izaći u kućnu posetu gde će utvrditi potreban obim usluga za korisnika. Obim usluga se utvrđuje na osnovu zdravstvenog stanja korisnika, stepena brige srodnika ili drugih lica, i ličnog opredeljenja korisnika. Neposredno nakon toga krećemo sa realizacijom usluga.

Cena naših usluga kreće se u rasponu od 0,00 do 343,00 dinara po satu pruženih usluga. Cena usluga se utvrđuje u zavisnosti od prihoda korisnika i srodnika koji su po Zakonu obaveznici izdržavanja. Ukoliko korisnik kao i srodnici koji su po Zakonu obaveznici izdržavanja, iz ličnih razloga ne žele da prikažu prihode, cena usluga bez obzira na sadržaj odnosno vrstu usluga je 686,00 dinara po satu pruženih usluga.

Koliko vremena je potrebno da se krene sa pružanjem uslugam od momenta kada predam zahtev?

Od momenta kada predate zahtev za usluge pomoći i nege u kući u Centar za socijalni rad Grada Novog Sada, relativno brzo se krene sa pružanjem usluga. U hitnim slučajevima kada je potrebno urgnetno pružiti pomoć ili negu korisniku, u roku od dan,dva od dana kada podnesete zahtev možemo krenuti sa pružanjem usluga. U hitne slučajeve spadaju korisnici koji žive sami, koji su nepokretni ili se otežano kreću odnosno koji su zdravstveno ugroženi i nemaju drugih osoba koji brinu o njima.

Ko su osobe koje pružaju usluge pomoći nege u kući?

Osobe koje pružaju usluge pomoći i nege u kući su stalno zaposleni radnici Gerontološkog centra Novi Sad, sa završenim odekvatnim obukama za posao koji obavljaju. Svi radnici na poslovima medicinske sestre/tehničara imaju završenu srednju medicinsku školu, dok negovatelji/ce imaju završen kurs za negovatelja. U cilju što efikasnijeg i profesionalnijeg pružanja usluga svi naši radnici su u obavezi da redovno prolaze i dodatne obuke kako bi unapredili svoje znanje.

Na koji način se vrši kontrola nad radom medicinskih sestara/tehničara i negovatelja/ica?

Svi zaposleni su dužni da svakodnevno podnose izveštaj o svom radu i obavljenim aktivnostima rukovodiocu Službe. Takođe rad zaposlenih se kontroliše i redovnim praćanjem rada određenog radnika od strane Rukovodioca ili Glavne sestre prilikom samog pružanja usluga kod korisnika, kao i na osnovu periodičnog ispitivanja zadovoljstva korisnika i članova porodice uslugama koje dobijaju.

Ukoliko nisam zadovoljan načinom rada određenog radnika ili imam drugih primedbi na samo pružanje usluga, da li mogu da se žalim?

Naravno da možete. Ukoliko je korisnik nezadovoljan pruženom uslugom ili nekim konkretnim događajem ili situacijom ima pravo da podnese pritužbu. Pritužbu ima pravo da podnese i zakonski zastupnik korisnika, staratelj kao i obaveznik plaćanja koji je određen odlukom nadležnog Centra za socijalni rad. Pritužba se može podneti u pisanoj formi ili usmeno rukovodiocu radne jedinice ili socijalnom radniku. Rukovodilac radne jedinice je dužan da preduzme odgovarajuće mere u cilju rešavanja pritužbe i da o svemu obavesti korisnika. Ukoliko je podnosilac pritužbe nezadovoljan odgovorom, pritužbu može podneti direktoru Ustanove. Rok za dostavu odgovora na pritužbu je 15 dana od dana kada je pritužba primljena.

Koje su još dužnosti radnika koji su zaduženi za pružanje usluga pomoći i nege u kući?

Da Obavljaju samo one poslove koje su definisane Individualnim planom usluga. Poštuju ličnost i dostojanstvo korisnika. Zabranjeno je vređanje, omalovažavanje, pretnja, i primenjivanje bilo kog oblika agresije prema korisnicima. Zabranjen je svaki oblik seksualnog uznemiravanja i diskriminacija bilo koje vrste prema korisnicima. Ne obavljaju bilo kakav rad za radno sposobne članove domaćinstva kao i za druge članove koji nisu korisnici usluga Pomoći i nege u kući (pranje sudova, priprema hrane, čišćenje prostorija itd.) Ne vode brigu o kućnim ljubimcima korisnika. Zabranjena je upotreba mobilnog telefona za vreme pružanja usluga. Ne održavaju higijenu prostorija koje ne koriste korisnici, kao ni higijenu zajedničkih prostorija u zgradama ( lift, hodnik, stepenište itd.) Da blagovremeno prijave rukovodiocu, socijalnom radniku ili glavnoj sestri promene kod korisnika koja se tiču njegovog opšteg stanja kao i prisutnost bilo kojih znakova zlostavljanja i zanemarivanja.

Kako se pravi plan pružanja usluga?

Individualni plan pružanja usluga, odnosno definisanje koje će se usluge sve pružati, učestalost pružanja itd se pravi najkasnije 10 dana od dana početka pružanja usluga. Naime, nakon što se krene sa pružanjem usluga, socijalna radnica iz naše službe dolazi u terensku posetu kod korisnika kako bi sa korisnikom i članovima porodice zajedno definisali da li su usluge koje se pružaju korisniku odgovarajuće, da li treba da se prave neke izmene itd. Nakon što se usaglase koje će se sve usluge pružati, socijalna radnica priprema dokument pod nazivom individualni plan usluga, i dostavlja ga korisniku, članu porodice koji je zadužen za brigu korisnika, i zaduženoj negovateljici na potpis. Korisnik zadržava jedan primerak individualnog plana usluga za sebe.

Ukoliko dođe do promene mog zdravstvenog stanja kao korisnika, odnosno budu mi potrebne u nekom momentu još neke usluge, da li se individualni plan može menjati?

Naravno. Individualni plan se može menjati u svakom trenutku kada za to postoji potreba. Odnosno ukoliko dođe do pogoršanja, poboljšanja zdravstvenog stanja korisnika, promena porodičnih okolnosti i drugih stvari koji utiču na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba korisnika, potrebno je samo da nam prijavite da je došlo do navedenih promena, mi ćemo Vas odmah nakon toga posetiti kako bi zajedno utvrdili šta vam je to još potrebno i nakon toga napravićemo novi plan pružanja usluga.

Kako se utvrđuje cena usluga koje dobijam i kako se vrši naplata?

Cena usluga pomoći i nege u kući se utvrđuje na osnovu mesečnih primanja kako samog korisnika tako i zakonskih obveznika izdržavanja a to su supružnik i deca bez obzira da li žive ili ne na istoj adresi sa korisnikom. Ukoliko se prikažu traženi prihodi, učešće korisnika odnosno Budzeta Grada Novog Sada se utvrđuje na osnovu nivoa socijalne sigurnosti na kome se u datom momentu nalazi korisnik. Maksimalna cena po jednom dolasku koje korisnik ili obaveznici izdržavanja mogu da plate je u tom slučaju 343 dinara Mnogi naši korisnici ne plaćaju ništa, ili plaćaju simboličan iznos, odnosnio grad u potpunosti učestvuje u troškovima pružanja usluga zato što su mesečni prihodi korisnika po članu domaćinstva kod mnogih korisnika ispod nivo socijalne sigurnosti. Ukoliko korisnik iz ličnih razloga ne želi da prikaže primanja, cena usluga po jednom dolasku je 686 dinara, odnosno Grad ne učestuvuje u ceni usluga. Naplata pruženih usluga se vrši slanjem uplatnice za prethodni mesec na adresu obveznika plaćanja ili dostavljanjem uplatnice preko radnika koji je zadužen za pružanje usluga, ili slanjem iste putem e-maila.

Da li plaćam kada na primer odem na odmor negde ili u bolnicu na lečenje?

Cena usluga korisniku koji odsustvoje iz ličnih razloga se obračunava u visini od 50% od utvrđene cene, za dane za koje je odsutan. Pod ličnim razlozima odustvovanja se ne podrazumeva odlazak na lečenje i rehabilitaciju. U slučaju odustvovanja korisnika dužeg od 60 dana, sa nadležnim Centrom za socijalni rad vrši se ponovna procena potreba korisnika.

Koje su još sve moje dužnosti kao korisnika usluga pomoći i nege u kući?

Prilikom pružanja usluga, korisnici ili članovi domaćinstva gde se pružaju usluge dužni su da se pridržavaju sledećeg: Da poštuju dostojanstvo i ličnost radnika koji je zadužen za pružanje usluga. Zabranjeno je vređanje, omalovažavanje, pretnja, primenjivanje bilo kog oblika agresije prema radniku koji pruža usluge pomoći ili nege. Zabranjen je svaki oblik seksualnog uznemiravanja i diskriminacija bilo koje vrste prema radniku koji pruža usluge pomoći ili nege. Zabranjeno je napuštanje stana od strane korisnika za vreme pružanja usluga. Od radnika koji je zadužen za pružanje usluga se mogu zahtevati samo usluge koje su utvrđene individualnim planom usluga a predviđene su pravilnikom, i to isključivo u radnom terminu predviđenom za pružanje usluga. Da obezbede vredne i dragocene stvari, i da u slučaju nestanka odmah prijave službi Pomoći i nega u kući ( Rukovodiocu, socijalnom radniku) i policiji. Da obezbede odgovarajuće uslove u prostoru u kome se pružaju usluge ( provetrena i zagrejana prostorija, topla i hladna voda i dr.) Da obezbede sredstva za: održavanje lične higijene, previjanje i obradu rana, presvlačenje ličnog rublja, pelene kao i sredstva za održavanje higijena prostorija koje korisnik koristi. Da obezbede odsustvo kućnih ljubimaca iz prostorija u kojima se pružaju usluge, ili da se kućni ljubimci premeste u drugu prostoriju ili privremeno privežu kako bi se nesmetano pružile usluge. Korisnici i obaveznici plaćanja koji su određeni na osnovu rešenja nadležnog Centra za socijalni rad su dužni da blagovremeno izmiruju svoje obaveze.

Na koji način se štite moji podaci?

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, svim fizičkim licima je obezbeđena zaštita ličnih podataka. Odnosno mi kao Služba možemo prikupljati samo one podatke koji su nam neophodni za procenu potreba, utvrđivanje cene usluga, za pravljenja plana pružanja usluga i evaluaciju pruženih usluga. Svi ti podaci koje imamo o Vama kao korisniku su strogo poverljivi, i mogu biti korišćeni samo u uslovima koji su definisani zakonom. Takođe radnici koji su zaduženi za pružanje usluga pomoći i nege u kući su zakonski odgovorni za čuvanje poverljivosti podataka koje imaju o Vama kao korisniku ili o Vašoj porodici.


Kontakt

Kontakt osoba: Miloš Kostić, master socijalnog rada, rukovodilac Radne jedinice
Adresa: Fruškogorska 32, Novi Sad
Kontakt telefoni: 021/450-266 lokal 205, lokal 206 i lokal 227 i 060/2273-440
E-mail: kucna.nega@gerontns.co.rs