Domski smeštaj

Procedura za prijem u dom

Gerontološki centar "Novi Sad" raspolaže sa tri zasebna objekta domskog smeštaja: Dom Liman, Dom Novo naselje i Dom Futog. Ukupan smeštajni kapacitet u domovima je 868 mesta. Usluga domskog smeštaja je licencirana 15.03.2016. godine od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; broj licence: 0126.

Preduslov da bi neko mogao da postane korisnik domskih usluga je:

 1. da je državljanin Republike Srbije i da ima regulisano zdravstveno osiguranje
 2. pravo na smeštaj u Dom ostvaruje se preko nadležnog Centra za socijalni rad, putem podnošenja Molbe i prilaganjem potrebne dokumentacije
 3. stručna služba Centra za socijalni obrađen i kompletiran zahtev za smeštaj prosleđuje Gerontološkom centru
 4. zahteve za smeštaj pristigle od Centra za socijalni rad razmatra Komisija za prijem, kategorizaciju i otpust korisnika u sastavu:
  • • Isidora Petković, psiholog, pomoćnik direktora za stručni socijalni rad, predsednik Komisije za prijem i kategorizaciju korisnika
  • • Anđa Beranović, rukovodilac RJ Dom Novo naselje
  • • Vesna Premić, rukovodilac RJ Dom penzionera Liman
  • • Anđela Kostić, rukovodilac RJ Dom Futog
  • • dr Biljana Glišić Ugrica, rukovodilac slušbe Zdravstvene zaštite
  • • Sanja Petrović, diplomirani pravnik
 5. Komisija za prijem donosi odluku o prijemu dokumentacije - zahteva za smeštaj u jedan od domova Gerontološkog centra "Novi Sad" nakon čega se telefonskim putem podnosilac zahteva informiše o listi čekanja i raspoloživim kapacitetima za smeštaj. Po dogovorenom prijemu na domski smeštaj, potpisuje se Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između korisnika ( njegovih zastupnika) i Gerontološkog centra "Novi Sad".

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIH U USTANOVU SOCIJALNE ZAŠTITE, KOJA SE PREDAJE CENTRU ZA SOCIJALNI RAD

1. MOLBA (dva primerka)
2. FOTOKOPIJA LIČNE KARTE (dva primerka)
3. FOTOKOPIJE IZVODA IZ MATIČNE KNјIGE ROĐENIH ILI VENČANIH (dva primerka)
4. FOTOKOPIJA UVERENјA O DRŽAVLjANSTVU (dva primerka)
5. OČITANA ZDRAVSTVENA KNјIŽICA (dva primerka)
6. ČEK OD PENZIJE- original i dve fotokopije
7. POTVRDA IZ BANKE ILI POŠTANSKE ŠTEDIONICE O IZMIRENIM OBAVEZAMA NA TEKUĆEM RAČUNU(original i fotokopija)
8. UVERENјE O IMOVNOM STANјU I PORESKO UVERENјE (dva primerka)
9. UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANјU (dva primerka)

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA

1. LEKARSKO UVERENјE (original i fotokopija) – izdaje lekar opšte prakse
2. NALAZ KOPROKULTURE I STOLICE NA CLOSTRIDIUM DIFICILAE (original i fotokopija)
3. NALAZ NEUROPSIHIJATRA (original i fotokopija)
4. STARI IZVEŠTAJI LEKARA SPECIJALISTE (relevantni za trenutno zdravstveno stanje – dva primerka)