Domski smeštaj

Procedura za prijem u dom

Gerontološki centar "Novi Sad" raspolaže sa tri doma za prenzionere: Dom Liman, Dom Novo naselje i Dom Futog. Ukupan kapacitet u domovima je 868 mesta.

Preduslov da bi neko mogao da postane korisnik domskih usluga je:

 1. da je državljanin Republike Srbije ili da ima izbeglički status
 2. da je stariji od 60 godina (za žene), odnosno 65 godina (za muškarce), ili da je invalidski penzioner
 3. pravo na smeštaj u dom ostavruje se preko nadležnog centra za socijalni rad, putem podnošenja Molbe i prilaganjem potrebne dokumentacije
 4. stručna služba centra za socijalni rad obrađuje predmet i prosleđuje ga Gerontološkom centru
 5. na nivou Gerontološkog centra "Novi Sad" upute za smeštaj pristigle od centra za socijalni rad razmatra Komisija za prijem i kategorizaciju korisnika u sastavu:
  • • Maja Babić, psiholog, predsednik Komisije za prijem i kategorizaciju korisnika
  • • Milica Tucakov, rukovodilac RJ Dom penzionera Novo naselje
  • • Prim dr Branko Miličević, rukovodilac RJ Dom penzionera Liman
  • • Anđa Beranović, rukovodilac RJ Dom penzionera Futog
  • • dr Tajana Nikolić, rukovodilac RJ Zdravstvena zaštita
 6. Komisija za prijem donosi odluku o prijemu u jedan od domova Gerontološkog centra "Novi Sad", nakon čega se potpisuje Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između korisnika (ili njegovih zastupnika) i Gerontološkog centra "Novi Sad".

Ukoliko postoji potreba za hitnim smeštajem, neophodno je u centru za socijalni rad podneti molbu sa naznakom hitno i priložiti relevantnu medicinsku dokumentaciju, kao i fotokopiju: zdravstvene knjižice, lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih, i čeka od penzije.